Hadeland IPS

Hadeland IPS

IPS er en vitenskapelig utviklet metode som brukes over hele verden for å få mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. I Norge gis tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, gjerne kombinert med rusproblemer. Metoden er en effektiv behandlingsform som gis i samarbeid mellom NAV, spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Forskning viser at IPS er den tilnærmingen som fungerer best for å integrere mennesker med psykiske helseproblemer og rus i ordinært arbeid.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Hadeland IPS

Hadeland IPS

IPS er en vitenskapelig utviklet metode som brukes over hele verden for å få mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. I Norge gis tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, gjerne kombinert med rusproblemer. Metoden er en effektiv behandlingsform som gis i samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Forskning viser at IPS er den tilnærmingen som fungerer best for å integrere mennesker med psykiske helseproblemer og rus i ordinært arbeid.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Det revolusjonerende med IPS, er at tjenesten er en del av helsebehandlingen og metoden tar utgangspunkt i arbeidssøkerens ønsker og motivasjon. Målet med individuell jobbstøtte er å finne den rette jobben man kan stå i over tid.

Og det virker! Mennesker som kanskje aldri har vært i jobb, finner seg til rette i arbeidslivet. IPS får folk i jobb, og bidrar til bedre livskvalitet og bedre helse.

FNs menneskerettigheter, Artikkel 23

Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke,

til rettferdige og gode arbeidsforhold

og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

65 % av dem som lever med en alvorlig

psykisk lidelse ønsker å delta i arbeidslivet.


Men bare 15 % av disse har tilgang på arbeidslivet


Men bare 15 % av disse

har tilgang på arbeidslivet

Anne er 32 år og har slitt med depresjon og rus. Hun og psykologen er enige om at det beste for hennes psykiske helse er å være i jobb, ha en normal hverdag og møte andre folk. Men hun trenger hjelp til å finne seg en jobb hun trives med, og til å mestre den over tid.

Der Anne bor er det etablert en IPS-ordning som en del av behandlingsteamet i kommunen. Hun får derfor hjelp av en jobbspesialist, som forsøker å koble hennes ønsker og ferdigheter med arbeidsgiveres behov.

Først blir Anne og jobbspesialisten kjent. De utforsker hvilke ressurser hun har i form av tidligere arbeidserfaring, formell og uformell kompetanse, interesser, hobbyer og utdanning. Sammen med behandler snakker de om hvordan den psykiske lidelsen og rusproblemet hennes påvirker henne. Anne er nervøs for hva som vil skje med økonomien når hun får seg jobb. Vil hun miste stønad om hun jobber for mye? Jobbspesialisten kobler på en NAV-veileder som hjelper henne å få svar på spørsmål, slik at ikke det blir et hinder.

• kontakt med arbeidsgiver


• å trene på intervjusituasjon,

skrive CV og søknader


• å koordinere behandlingsteamet


• samarbeid med NAV


• jobbstøtte og tilrettelegging

Jobbspesialisten

hjelper Anne

med:

• kontakt med arbeidsgiver

• å trene på intervjusituasjon, skrive CV og søknader

• å koordinere behandlingsteamet

• samarbeid med NAV

• jobbstøtte og tilrettelegging

Jobbspesialisten hjelper Anne med:

Jobbspesialisten hjelper Anne med tilrettelegging på arbeidsplassen, og forsvinner ikke når Anne får seg jobb. Anne har valgt å være åpen med arbeidsgiveren om utfordringene sine, men vil ikke snakke med kollegaer om rusproblemene. Sammen med jobbspesialisten legger hun en strategi for hvordan hun kan kommunisere med sjefen og kollegaene.

Anne har fått en jobb hun trives i. De har blitt enige om at jobbspesialisten fortsetter å ha dialog med arbeidsplassen for å finne gode løsninger både før og etter oppstart. Sammen med oppfølging av psykolog er jobben god medisin for Anne.

Anne (32)

Jobbspesialisten i IPS kan være ansatt i helsetjenesten, NAV eller kommune. Hun jobber integrert med psykiske helsetjenester samtidig som hun har et nært samarbeid med NAV om ytelses- og stønadsveiledning og økonomisk rådgivning. Som jobbspesialist blir man en del av behandlingsteamet og har flere oppgaver.

Gjennom kartlegging av jobbsøkeren får hun kunnskap om behov og ønsker for å oppnå jobbmatch. Hun oppsøker bedrifter og bygger relasjoner med arbeidsgivere. Jobbspesialisten kan bistå i hele prosessen frem mot jobb, og også etter oppstart i form av jobbstøtte og oppfølging på arbeidsplass. Jobbspesialisten er tilgjengelig for både jobbsøkeren og arbeidsgiveren så lenge det er behov for det.

IPS er frivillig og ikke et tidsbestemt tilbud.

Jobbspesialisten har en støttefunksjon

så lenge det er nødvendig.

Dette er en fordel både for arbeidstakeren

og for arbeidsgiveren.

De åtte IPS-prinsippene

IPS tar utgangspunkt i hele mennesket. Målet er å gi den støtten som trengs for å finne riktig jobb og kunne stå i jobben over tid. Det betyr at IPS skreddersyr tilbudet tilbudet for hver enkelt. Hjelpen bygger på 8 prinsipper.

Arbeidslivet er viktig. Det er viktig for folk, og det er viktig for samfunnet. Det er gjennom arbeidslivet vi møter mennesker og opplever tilhørighet. Målet med IPS er å hjelpe mennesker med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i et vanlig arbeidsliv med vanlig lønn.

Vil du vite mer om IPS?